warranty Zarejestruj
gwarancję

Przeglądasz: Polityka prywatności

1. Dlaczego przygotowaliśmy tą informację ?

Od 25 maja 2018 na terenie Unii Europejskiej obowiązuje nowe, ważne rozporządzenie związane z ochroną prywatności – Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (w skrócie “RODO”). Dotychczasowe środki ochrony danych osobowych w Janmor Sp. z o.o. spełniały wymagania Rozporządzenia, jednak wraz z nowymi przepisami pojawia się kilka formalności, które musimy uwzględnić. Działanie po Państwa stronie nie jest wymagane, zachęcamy jednak do przeczytania poniższej wiadomości ponieważ uważamy, że ochrona prywatności to temat ważny dla każdego.

2. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem gromadzonych danych jest firma JANMOR Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach ul. Grota-Roweckiego 8A lok. 223, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, XX Wydział KRS dla Łodzi Śródmieścia pod numerem KRS: 0000179068, .NIP: 731-187-46-96, Regon: 473206850, określana dalej na potrzeby niniejszej polityki prywatności Administratorem Danych.

3. Jak pozyskaliśmy Państwa dane osobowe ?

Otrzymaliśmy je w związku z Państwa zakupami, korzystaniem z usług w naszym sklepie stacjonarnym lub serwisie internetowym, a także w innych przypadkach kontaktu z Janmor Sp. z o.o. np. udziałem w promocjach lub wyrażaniem opinii.

4. W jaki sposób się skontaktować z Janmor Sp. z o.o. w spawie danych osobowych?

Można to zrobić poprzez przesłanie korespondencji na adres Janmor Sp. z o.o. ul. Grota-Roweckiego 8A lok. 223, 95-200 Pabianice lub wysyłając wiadomość do naszego inspektora ochrony danych na adres e-mail: admin@janmor.pl

5. Cele i podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych

Celem przetwarzania danych jest zawarcie i wykonanie umowy, której Państwo są stroną lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, w tym: sprzedaż towarów lub usług, serwis posprzedażny, świadczenie usług drogą elektroniczną np. newsletter, realizacja programów lojalnościowych, wyrażanie opinii, ocen lub komentarzy, obsługa różnych zgłoszeń (np. przez internetowy formularz kontaktowy), a także bieżący kontakt z Państwem w powyższym zakresie. W takich przypadkach podstawą przetwarzania danych jest ich niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 b RODO). W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podstawą przetwarzania danych będzie również, ich niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Janmor Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 c RODO), a w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji, udostepnienie danych organom państwowym w granicach i na podstawie przepisów prawa np. dla celów podatkowych i rachunkowych. Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Janmor Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 f RODO):

marketing bezpośredni produktów i usług;

poprawa jakości sprzedawanych przez JANMOR towarów lub usług poprzez zasięganie na ten temat opinii lub badanie satysfakcji;

wsparcie usług płatniczych, kredytowych lub ubezpieczenia zakupionego towaru;

zarządzanie aktywnością na stronie internetowej JANMOR, poprzez jej monitorowanie, pod kątem poprawy funkcjonalności obsługi, analizy potrzeb, dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami;

obsługa komunikatów, opinii lub próśb, gdy nie są one związane z realizacją umowy;

wykrywanie i przeciwdziałanie nadużyciom, dochodzenie lub obrona przez roszczeniami, a także prowadzenie postępowań przed organami władzy publicznej lub sądami;

tworzenie analiz, zestawień, statystyk oraz archiwizacja, w tym zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez JANMOR obowiązków wynikających z przepisów prawa).


W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgoda ta będzie podstawą przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 a RODO), a treść tej zgody każdorazowo będzie określać cel przetwarzania danych. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie.

6. Czy podanie nam danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku, gdy wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać podania danych wymaganych przez te przepisy, np. NIP. Odmowa podania danych w zakresie niezbędnym do zawarcia lub realizacji umowy oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa będzie uniemożliwiała jej zwarcie.

W przypadku zbierania danych osobowych na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

7. Kto poza Janmor Sp. z o.o. ma dostęp do Państwa danych osobowych ?

W związku z przetwarzaniem danych w celach i na podstawach opisanych powyżej (pkt. 5), dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:

podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonania umowy, w tym zapewniającym transport towarów, usługi płatnicze, usługi świadczone drogą elektroniczną;

podmiotom świadczącym nam usługi marketingowe, agencjom reklamowym;

podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub wspierające te systemy;

organom władzy publicznej lub podmiotom wykonującym zadania publiczne.


8. Jak długo przechowujemy dane osobowe ?

Dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 5 powyżej celów tj. przez czas realizacji zawartej z Państwem umowy, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa oraz okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy. Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu, w szczególności w celu marketingu bezpośredniego przechowujemy dane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Po tym czasie dane nie będą już przetwarzane w tym celu tj. marketingu bezpośredniego, lecz ich dalsze przechowywanie może być konieczne z uwagi na realizację umowy lub przepis prawa.

9. Przysługujące Państwu uprawnienia w zakresie przetwarzania danych

Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Janmor Sp. z o.o., przysługują następujące prawa wynikające z RODO:

prawo dostępu do danych osobowych (informacja o przetwarzanych przez Janmor Sp. z o.o. danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych);

prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”), gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy: osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

prawo do przeniesienia danych do innego administratora lub do Państwa (na zasadach określonych w art. 20 RODO);

w przypadku, gdy udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia (cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).


Prawo sprzeciwu

W dowolnym momencie mogą Państwo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na uzasadnionym interesie Janmor Sp. z o.o. lub interesie publicznym (art. 6 ust. 1 e i f RODO), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Janmor Sp. z o.o. nie będzie już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub wykażemy istnienie podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli dane osobowe przetwarzamy na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Po wniesieniu sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać Państwa danych do takich celów.

Zrealizowanie powyższych praw ułatwi Państwu złożenie wniosku na adres wskazany w pkt 4 niniejszej informacji.

W przypadku złożenia wniosku możemy prosić Państwa o podanie dodatkowych informacji w celu zweryfikowania tożsamości.

Skarga do organu nadzorczego

Mogą Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem przez Janmor Sp. z o.o. danych osobowych.

10. Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa Danych Osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię), („EOG”). W przypadku, gdy zdecydujemy o przekazaniu danych poza EOG nastąpi to wyłącznie w celu i zakresie dozwolonym przez przepisy prawa. Aktualna informacja o tym znajdzie się na stronie www.janmor.pl w polityce prywatności oraz w punkcie informacyjnym sklepu stacjonarnego.

11. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) oraz informacje systemowe (logi systemów)

W trakcie poruszania się po witrynie internetowej JANMOR mogą być gromadzone informacje w sposób bierny z Państwa strony (tzn. bez aktywnego dostarczania tych informacji przez Państwa). Informacje te są przekazywane z użyciem różnych technologii takich jak pliki cookies lub logi systemów, są bezpieczne dla Państwa urządzeń, nie powodują zmian konfiguracyjnych oraz nie przenoszą wirusów lub niechcianego lub złośliwego oprogramowania.

Informacje systemowe (logi systemów)

Używana przez Państwa przeglądarka internetowa automatycznie przekazuje nam dane, w postaci logów systemowych (zapisów informatycznych). Są to informacje takie jak: adres (URL) witryny internetowej odwiedzanej przez Państwa poprzednio, adres IP, wersja przeglądarki aktualnie wykorzystywanej przez Państwa komputer, a także czas dostępu i przesłaną ilości danych.

Janmor Sp. z o.o. może analizować opisane powyżej logi systemów. Informacje uzyskane w ten sposób wykorzystywane są w celach administracyjnych (rozpoznawania i usuwania problemów dotyczących pracy serwerów, w tym naruszeń ich bezpieczeństwa) oraz do badań statystycznych. Informacje te nie są łączone z Państwa danymi osobowymi.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka)

W takcie korzystania ze strony internetowej JANMOR, mogą być zapisywane na Państwach urządzeniach pliki tekstowe tzw. cookies. Pliki te zawierają dane informatyczne, które przy ponownych odwiedzinach naszej strony internetowej są odczytywane i pomagają ją dostosować do Państwa preferencji oraz służą do celów statystycznych.

Celem zapisywania plików cookies jest zapewnienie Państwu efektywnego korzystania z naszych serwisów internetowych, przykładowo:

utrzymanie sesji, dzięki której zapamiętywana jest zawartość koszyka lub informacja o zalogowaniu się – dzięki temu nie trzeba na każdej podstronie serwisu wpisywać ponownie loginu i hasła oraz przy każdej wizycie w serwisie dostępna jest zawartość koszyka z poprzedniej wizyty;

rozpoznanie urządzenia użytkownika – aby, wyświetlać strony zgodnie z Państwa preferencjami, np. ustawienia czcionki, wybór preferowanego sklepu;

dostosowanie serwisów – dostarczenie treści dostosowanej do Państwa zainteresowań, polepszenie sposobów działania serwisów i ich zawartości;

badanie efektywności naszych reklam.


Mogą Państwo ustawić przeglądarkę internetową w taki sposób, aby ostrzegała Państwa, gdy przesyłany jest plik cookies, bądź też w ogóle blokowała przesyłanie tego typu plików, przy czym w tym drugim przypadku niektóre funkcje strony internetowej mogą nie działać. Korzystanie z naszych serwisów bez wyłączenia obsługi cookies w przeglądarce oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe pozostawiane przez Państwa podczas korzystania z serwisu janmor. Wszelkie informacje na ten temat znajdują się w naszej Polityce prywatności (link). Klikając „Kontynuuj”, zamykając ten komunikat lub przechodząc do portalu wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies, przez Janmor Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach, w celach marketingowych, włączając ich analizowanie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i można ją w dowolnym momencie wycofać.